បរិវារស័ព្ទ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ ស្វែងយល់​ពាក្យ​«​ក្លាយ​ឃ្លាត​»

, , Leave a comment

word«​ក្លាយ​ឃ្លាត​» ពាក្យ​នេះ​មានន័យថា ឃ្លាត​ដោយ​ប្រែប្រួល ឃ្លាត​ចាក​ឆ្ងាយ ។ បរិវារស័ព្ទ «​ក្លាយ​» អាច​គន្លាស់​បានជា​ពាក្យ «​ក្លាយ​ឆ្លៀត​» គឺ «​ឃ្លាតឆ្ងាយ​» ។​

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published