ព្យាករ​បាល់ទាត់​អៀរ​ឡង់ ​Airtricity League​ និង​ហ្វាំ​ង​ឡង់ ​Veikkausliiga

, , Leave a comment

​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​អៀរ​ឡង់​AirtricityLeague​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​មានការ​ប្រកួត​ចំនួន​៣​គូ​ចំណែក​ក្របខណ្ឌ​ហ្វាំ​ង​ឡង់​Veikkausliiga​មានការ​ប្រកួត​ចំនួន​៦​គូ​។​


​អៀរ​ឡង់​AirtricityLeague
Shamrock(4)vsSt.Patrick(3)
Shamrock​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​1​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Sherrif4-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​CorkCity2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​UCD 2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
St.Patrick​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​Dundalk0-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Aberdeen2-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Bray3-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Apr 14          ​St. Patrick : Shamrock      ​1:0
13th Sep 13          ​St. Patrick : Shamrock      ​0:2
09th Aug 13          ​Shamrock : St. Patrick      ​0:4
23rd Jul 13          ​Shamrock : St. Patrick      ​2:1
14th May 13          ​St. Patrick : Shamrock      ​0:0
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1
Sligo(5)vsCorkCity(2)
Sligo​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​Dundalk3-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Derry2-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Drogheda2-1 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
CorkCity​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​StMochta6-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Shamrock2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Li merick3-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Apr 14          ​Cork City : Sligo      ​1:1
30th Sep 13          ​Sligo : Cork City​    ​0:0
24th Aug 13          ​Sligo : Cork City​    ​1:0
05th Jul 13          ​Cork City : Sligo      ​3:1
13th Apr 13          ​Sligo : Cork City​    ​2:0
-​ទស្សនៈ​Sligo​ឈ្នះ​1-0
Athlone(12)vsDerry(7)
Athlone​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​8​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​Longford2-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Drogheda6-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Bohem ian2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Derry​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​CobhRamblers2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Sligo2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Dundalk 2-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Apr 14          ​Derry : Athlone      ​3:2
10th Sep 10          ​Derry : Athlone      ​2:2
08th Jun 10          ​Athlone : Derry      ​1:3
26th Mar 10          ​Derry : Athlone      ​1:0
-​ទស្សនៈ​Athlone​ឈ្នះ​1-0
​ហ្វាំ​ង​ឡង់​Veikkausliiga
KuPS(4)vsHelsinki(1)
KuPS​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​TurkuPS1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Mariehamn3-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Lahti1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Helsinki​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ស្មើ​Honka1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​TurkuPS5-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Marieham n2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
12th Apr 14          ​Helsinki : KuPS​    ​3:1
26th Oct 13          ​Helsinki : KuPS​    ​4:2
04th Aug 13          ​KuPS : Helsinki​    ​0:0
01st Jun 13          ​Helsinki : KuPS​    ​1:2
26th Sep 12          ​Helsinki : KuPS​    ​4:1
-​ទស្សនៈ​Helsinki​ឈ្នះ​1-0
Jaro(5)vsVPS(7)
Jaro​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ស្មើ MYPA1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Lahti1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​RoPS1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ ។​
VPS​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​1​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​Seinaejoen1-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​InterTurku3-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​MY PA4-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
08th May 14          ​Jaro : VPS​    ​1:0
15th Feb 14          ​VPS : Jaro​    ​3:0
01st Feb 14          ​Jaro : VPS​    ​2:2
20th Oct 13          ​VPS : Jaro​    ​3:0
27th Jul 13          ​Jaro : VPS​    ​2:1
-​ទស្សនៈ​Jaro​ឈ្នះ​1-0
Mariehamn(10)vsInterTurku(9)
Mariehamn​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Lahti1-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​KuPS3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Helsinki2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
InterTurku​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-3-0​ស៊ុត​បាន​1​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​RoPS3-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​VPS3-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Honka2-1 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
12th May 14          ​Mariehamn : Inter Turku​    ​2:2
02nd Mar 14          ​Mariehamn : Inter Turku​    ​1:0
14th Feb 14          ​Inter Turku : Mariehamn​    ​2:1
01st Sep 13          ​Mariehamn : Inter Turku​    ​1:1
24th Jun 13          ​Inter Turku: Mariehamn​    ​0:2
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1
Honka(8)vsRoPS(11)
Honka​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​Helsinki1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Seinaejoen2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​InterTur ku2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
RoPS​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-1-2​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​InterTurku3-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​MYPA1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Jaro1-1​នៅ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
08th Jun 14          ​Honka : RoPS​    ​1:0
08th Feb 14          ​RoPS : Honka​    ​1:1
01st Feb 14          ​Honka : RoPS​    ​1:0
13th Sep 13          ​Honka : RoPS​    ​0:0
27th Jun 13          ​RoPS : Honka​    ​0:1
-​ទស្សនៈ​Honka​ឈ្នះ​1-0
Lahti(2)vsSeinaejoen(3)
Lahti​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Mariehamn1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Jaro1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​KuPS1-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
Seinaejoen​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​VPS1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Honka2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​TurkuPS1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​2​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
04th May 14          ​Lahti : Seinaejoen      ​1:1
30th Apr 14          ​Seinaejoen : Lahti​    ​0:1
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1
TurkuPS(12)vsMYPA(6)
TurkuPS​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ស្មើ​KuPS1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Helsinki5-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Seinaejoen 1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
MYPA​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​1​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ស្មើ​Jaro1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​RoPS1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​VPS4-0​នៅក្រៅ ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
08th May 14          ​MYPA : Turku PS​    ​4:1
29th Sep 13          ​Turku PS : MYPA​    ​2:1
28th Aug 13          ​Turku PS : MYPA​    ​1:2
14th Jul 13          ​MYPA : Turku PS​    ​2:1
26th Aug 12          ​MYPA : Turku PS​    ​1:1
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1

es-forrester

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published