ព្យាករ​បាល់ទាត់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​LIGAAdelante​វគ្គ​Playoff​និង​កូរ៉េ​KLeague

, , Leave a comment

​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​អេ​ស្ប៉ា​ញ​ LIGA A delante ​វគ្គ ​Play off ​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​មានការ​ប្រកួត​ចំនួន​១​គូ​ចំណែក​ការប្រកួត​នៅ​ក្របខណ្ឌ​កូរ៉េ​ KLeague​ មាន​ចំនួន​៥​គូ​ ។​ ​អេ​ស្ប៉ា​ញ​LIGA A delante Playoff


LasPalmasvsCordoba
LasPalmas​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ​Ponferradina3-2​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Gijon1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ ឈ្នះ​Gijon1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Cordoba​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​Mallorca0-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Murcia0-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Murc ia2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​8​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
08th Mar 14          ​Cordoba : Las Palmas​    ​0:1
05th Oct 13          ​Las Palmas : Cordoba​    ​2:0
27th Apr 13          ​Cordoba : Las Palmas​    ​5:1
24th Nov 12          ​Las Palmas : Cordoba​    ​3:0
26th Feb 12          ​Cordoba : Las Palmas​    ​1:0
17th Sep 11          ​Las Palmas : Cordoba​    ​0:1
29th May 11          ​Cordoba : Las Palmas​    ​2:0
15th Jan 11          ​Las Palmas : Cordoba​    ​0:1
-​ទស្សនៈ​LasPalmas​ឈ្នះ​2-0
​កូរ៉េ​KLeague
Chungju(10)vsGoyangHi(6)
Chungju​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​Gwangju1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Daegu2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់ Daejeon1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
GoyangHi​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ​ស្មើ​Daejeon0-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Anyang3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចា ញ់​Daegu2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​8​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
26th Apr 14          ​Goyang Hi : Chungju      ​1:1
02nd Nov 13          ​Chungju : Goyang Hi      ​0:0
12th Oct 13          ​Chungju : Goyang Hi      ​1:1
17th Aug 13          ​Goyang Hi : Chungju      ​4:2
06th Jun 13          ​Chungju : Goyang Hi      ​1:3
05th May 13          ​Goyang Hi : Chungju      ​0:0
21st Jul 12          ​Goyang Hi : Chungju      ​3:1
10th Mar 12          ​Chungju : Goyang Hi      ​0:0
-​ទស្សនៈ​GoyangHi​ឈ្នះ​2-1
Daegu(2)vsDaejeon(1)
Daegu​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​KoreanPolice2-2​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Chungju2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ GoyangHi2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Daejeon​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​GoyangHi0-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Bucheon1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ Chungju1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​8​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
04th May 14          ​Daejeon : Daegu      ​0:0
03rd Nov 13            ​Daejeon : Daegu      ​3:2
05th Oct 13          ​Daegu : Daejeon      ​1:1
28th Aug 13          ​Daejeon : Daegu      ​1:3
19th May 13          ​Daegu : Daejeon      ​1:1
01st Dec 12          ​Daejeon : Daegu      ​1:0
28th Oct 12          ​Daegu : Daejeon      ​4:1
27th Jun 12          ​Daejeon : Daegu      ​2:2
-​ទស្សនៈ​Daejeon​ឈ្នះ​3-0
Suwon(5)vsGwangju(8)
Suwon​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​Daejeon2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Anyang3-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ Bucheon3-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Gwangju​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-1-2​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​Chungju1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Gangwon1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់ Anyang2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​6​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
14th May 14          ​Gwangju : Suwon      ​1:0
26th Oct 13          ​Suwon : Gwangju      ​2:1
28th Sep 13          ​Gwangju : Suwon      ​2:1
26th Aug 13          ​Suwon : Gwangju      ​3:1
01st Jun 13          ​Suwon : Gwangju      ​1:2
07th Apr 13          ​Gwangju : Suwon      ​3:4
-​ទស្សនៈ​Suwon​ឈ្នះ​3-0
Gangwon(4)vsAnyang(3)
Gangwon​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​8​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Bucheon2-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Gwangju1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ KoreanPolice3-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
Anyang​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Suwon3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​GoyangHi3-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ Gwangju2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​1​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
29th Mar 14            Anyang : Gangwon      ​1:0
-​ទស្សនៈ​Gangwon​ឈ្នះ​1-0
Bucheon(7)vsKoreanPolice(9)
Bucheon​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Gangwon2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Daejeon1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចា ញ់​Suwon3-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
KoreanPolice​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​GoyangHi2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Daegu2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ ចាញ់​Gangwon3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
09th Nov 13          ​Bucheon : Korean Police      ​1:2
13th Oct 13          ​Bucheon : Korean Police      ​1:3
03rd Aug 13          ​Bucheon : Korean Police      ​0:0
15th Jun 13          ​Bucheon : Korean Police      ​1:3
30th Mar 13          ​Bucheon : Korean Police      ​0:3
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​2-2

Deportivo Tachira FC Vs Goyang HI FC

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published