ព្យាករ​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​ន័​រ​វ៉េ​ស​Division1

, , Leave a comment

​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​ន័​រ​វ៉េ​ស​Division1​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​បាន​ឈានដល់​ជុំ​ទី​១៤​ហើយ​ដែល​ក្នុងនោះ​មានការ​ប្រកួត​ទាំងអស់​ចំនួន​៨​គូ​។​


UllKisa(15)vsTromsoe(2)
UllKisa​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​Alta0-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Mjondalen1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Hamarkamer atene1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Tromsoe​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ឈ្នះ​Hoedd2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Bodoe/Glimt2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Sande fjord0-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ក្រុម​ទាំងពីរ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​
-​ទស្សនៈ​Tromsoe​ឈ្នះ​2-0
Kristiansund(7)vsMjondalen(4)
Kristiansund​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​Tromsoe3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​NestSotra2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចា ញ់​Aalesund1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
Mjondalen​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Tromsdalen3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​UllKisa1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់ Ranheim1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​2​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Aug 13          ​Kristiansund : Mjondalen​    ​0:2
09th May 13          ​Mjondalen : Kristiansund      ​2:1
-​ទស្សនៈ​Kristiansund​ឈ្នះ​2-1
Strommen(11)vsHoenefoss(14)
Strommen​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​8​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Bryne4-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Sogndal3-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​NestS otra2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Hoenefoss​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​គ្មាន​គ្រាប់​ស៊ុត​តែ​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​Bryne2-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Fredrikstad5-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Troms dalen4-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​2​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Sep 11          ​Strommen : Hoenefoss​    ​0:0
29th May 11          ​Hoenefoss : Strommen​    ​1:2
-​ទស្សនៈ​Strommen​ឈ្នះ​2-1
Sandefjord(1)vsHoedd(10)
Sandefjord​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​Mjondalen2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Hamarkameratene3-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ ស្មើ​Tromsoe0-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Hoedd​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​NestSotra5-2​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Baerum1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Tromso e2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​7​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
18th Aug 13          ​Hoedd : Sandefjord​    ​2:0
24th Jun 13          ​Sandefjord : Hoedd​    ​0:2
04th Nov 12          ​Hoedd : Sandefjord​    ​1:0
29th Jul 12          ​Sandefjord : Hoedd​    ​1:0
07th Aug 11          ​Hoedd : Sandefjord​    ​1:2
22nd May 11     ​Sandefjord : Hoedd​    ​1:0
10th Aug 08          ​Hoedd : Sandefjord​    ​0:2
-​ទស្សនៈ​Sandefjord​ឈ្នះ​2-0
Fredrikstad(6)vsHamarkameratene(16)
Fredrikstad​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​9​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Strommen2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Hoenefoss5-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់ Baerum1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Hamarkameratene​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-3-0​គ្មាន​គ្រាប់​ស៊ុត​តែ​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​Sandefjord3-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Haugesund1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុង​ក្រោ យ​ចាញ់​UllKisa1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
20th Oct 13          ​Hamarkameratene : Fredrikstad​    ​2:1
27th May 13          ​Fredrikstad : Hamarkameratene​    ​3:0
15th Mar 13          ​Hamarkameratene : Fredrikstad​    ​2:4
24th Aug 08          ​Hamarkameratene : Fredrikstad​    ​1:1
-​ទស្សនៈ​Fredrikstad​ឈ្នះ​2-0
Tromsdalen(12)vsBaerum(9)
Tromsdalen​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Mjondalen3-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Stroemsgodset4-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចា ញ់​Hoenefoss4-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Baerum​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-3-0​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​13​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Hoedd1-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Ranheim5-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Fredr ikstad1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
16th Sep 12          ​Tromsdalen : Baerum​    ​2:3
13th May 12          ​Baerum : Tromsdalen​    ​1:2
18th Oct 08          ​Tromsdalen : Baerum​    ​1:0
-​ទស្សនៈ​Tromsdalen​ឈ្នះ​2-1
Bryne(13)vsNestSotra(5)
Bryne​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​9​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Hoenefoss2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Strommen2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Alta1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
NestSotra​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​UllKisa1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Kristiansund2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Str ommen2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ក្រុម​ទាំងពីរ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​
-​ទស្សនៈ​NestSotra​ឈ្នះ​2-1
Ranheim(3)vsAlta(8)
Ranheim​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​គ្មាន​គ្រាប់​របូត​វិញ​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Baerum5-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Rosenborg4-3​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Mjo ndalen1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Alta​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-1-2​ស៊ុត​បាន​1​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Hamarkameratene2-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​UllKisa0-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Bry ne1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​8​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
23rd Sep 12          ​Ranheim : Alta​    ​2:1
22nd Jul 12          ​Alta : Ranheim​    ​1:1
16th Oct 11          ​Alta : Ranheim​    ​1:0
25th May 11          ​Ranheim : Alta​    ​4:5
22nd May 11     ​Ranheim : Alta​    ​1:0
11th Mar 11          ​Ranheim : Alta​    ​1:1
31st Oct 10          ​Alta : Ranheim​    ​2:2
02nd May 10     ​Ranheim : Alta​    ​2:0
-​ទស្សនៈ​Ranheim​ឈ្នះ​2-0

7149870089_d36bbfdd0b_z Untitled-1

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published