វិភាគ​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​កូរ៉េ​Kleague​និង​ហ្វាំ​ង​ឡង់​Ykkonen

, , Leave a comment

​សម្រាប់​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​កូរ៉េ​Kleague​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​មានការ​ប្រកួត​ចំនួន​៥​គូ​ចំណែកឯ​ក្របខណ្ឌ​ហ្វាំ​ង​ឡង់​Ykkonen​មានការ​ប្រកួត​ចំនួន​២​គូ​។​


​កូរ៉េ​Kleague
Bucheon(7)vsSuwon(6)
Bucheon​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ស្មើ​Gwangju1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Gangwon2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Daejeo n1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Suwon​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​GoyangHi1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Daejeon2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Anyang3 -1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​6​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
19th Apr 14          ​Suwon : Bucheon      ​3:2
24th Nov 13          ​Suwon : Bucheon      ​2:1
07th Sep 13          ​Bucheon : Suwon      ​0:1
11th Aug 13          ​Suwon : Bucheon      ​3:3
26th May 13          ​Bucheon : Suwon      ​3:3
16th Mar 13          ​Suwon : Bucheon      ​2:3
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1
Anyang(3)vsGwangju(8)
Anyang​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Daegu2-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Suwon3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​GoyangHi3-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
Gwangju​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-1-2​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​Bucheon1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Chungju1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Gangw on1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​6​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
20th Apr 14          ​Gwangju : Anyang​    ​2:0
03rd Nov 13          ​Gwangju : Anyang​    ​4:0
15th Sep 13          ​Gwangju : Anyang​    ​1:2
11th Aug 13          ​Anyang : Gwangju      ​3:3
13th May 13          ​Gwangju : Anyang​    ​2:2
31st Mar 13          ​Anyang : Gwangju      ​1:2
-​ទស្សនៈ​Anyang​ឈ្នះ​2-0
GoyangHi(5)vsDaegu(2)
GoyangHi​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​KoreanPolice2-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Daejeon0-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់ Anyang3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Daegu​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-1-2​ស៊ុត​បាន​1​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​Anyang2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​KoreanPolice2-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Chung ju2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​1​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
06th Apr 14          ​Daegu : Goyang Hi      ​0:1
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1
Gangwon(4)vsKoreanPolice(9)
Gangwon​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ឈ្នះ​Chungju5-2​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Bucheon2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Gwangju 1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
KoreanPolice​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​Daejeon2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​GoyangHi2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ ស្មើ​Daegu2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​1​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
22nd Mar 14          ​Gangwon : Korean Police      ​0:3
-​ទស្សនៈ​Gangwon​ឈ្នះ​1-0
Daejeon(1)vsChungju(10)
Daejeon​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​គ្មាន​គ្រាប់​របូត​វិញ​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Suwon2-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​GoyangHi0-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Buche on1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
Chungju​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​8​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​Gangwon5-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Gwangju1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Daegu 2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​1​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
19th Apr 14          ​Chungju : Daejeon      ​0:4
-​ទស្សនៈ​Daejeon​ឈ្នះ​3-0
​ហ្វាំ​ង​ឡង់​Ykkonen
Ilves(4)vsViikingit(10)
Ilves​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Haka2-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​KTP3-3​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Oulu1-0​នៅក្រៅ ផ្ទះ​។​
Viikingit​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​1​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Jazz4-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Oulu2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​HIFK3-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
19th Aug 13          ​Viikingit : Ilves​    ​1:1
30th Jun 13          ​Ilves :  Viikingit​    ​1:0
23rd May 13          ​Viikingit : Ilves​    ​0:1
23rd Mar 13          ​Ilves : Viikingit​    ​5:1
-​ទស្សនៈ​Ilves​ឈ្នះ​4-1
Jyvaskyla(8)vsHaka(5)
Jyvaskyla​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​JIPPO3-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​PK-35Vantaa2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់ PK-35Vantaa1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Haka​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​Ilves2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​HIFK4-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​JIPPO4-1​នៅ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​8​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
26th Apr 14          ​Haka : Jyvaskyla      ​2:0
02nd Sep 12          ​Jyvaskyla : Haka​    ​5:0
25th Jun 12          ​Haka : Jyvaskyla      ​3:1
19th Apr 12          ​Jyvaskyla : Haka​    ​1:4
25th Sep 11          ​Jyvaskyla : Haka​    ​2:1
15th Jul 11          ​Haka : Jyvaskyla      ​0:2
16th May 11          ​Jyvaskyla   : Haka​    ​4:2
23rd Oct 10          ​Jyvaskyla : Haka​    ​1:2
-​ទស្សនៈ​Haka​ឈ្នះ​2-1

Deportivo Tachira FC Vs Goyang HI FC

Untitled-1 Untitled-12 

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published