ព្យាករណ៍​​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​ន័​រ​វ៉េ​ស

, , Leave a comment

​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​ន័​រ​វ៉េ​ស ​Tippeligaen ​បាន​ឈានដល់​ជុំ​ទី​១១​ហើយ​ដែល​ក្នុងនោះ​មានការ​ប្រកួត​ដូចជាៈ​


Stroemsgodset(2)vsRosenborg(7)
Stroemsgodset ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​8​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ស្មើ​ Molde2-2 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Sarpsborg 4-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Stabaek2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Rosenborg​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​13​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ​ Sandnes2-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Stabaek3-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ Sarpsborg1-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Aug 13     ​    ​Stroemsgodset : Rosenborg​    ​2:2
22nd Jun 13     ​    ​Rosenborg : Stroemsgodset​    ​1:0
04th Nov 12          ​Stroemsgodset : Rosenborg​    ​2:1
24th Jun 12          ​Rosenborg : Stroemsgodset​    ​3:3
23rd Oct 11          ​Stroemsgodset : Rosenborg​    ​3:1
-​ទស្សនៈ​Stroemsgodset​ឈ្នះ​2-1

 

Lillestroem(8)vsStabaek(3)
Stroemsgodset​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ​ Odd Ballklubb2-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Molde2-1 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយស្មើ​ Vaalerenga2-2 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Stabaek​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ឈ្នះ​ Sarpsborg3-2​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ Rosenborg3-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Stroemsgodset2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
15th Feb 14          ​Lillestroem : Stabaek​    ​2:1
04th Nov 12          ​Lillestroem : Stabaek​    ​6:0
28th May 12          ​Stabaek : Lillestroem​    ​4:1
15th Oct 11          ​Lillestroem : Stabaek​    ​1:1
20th Mar 11          ​Stabaek : Lillestroem​    ​0:7
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​2-2

 

Aalesund(14)vsSarpsborg(10)
Aalesund ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​ Brann1-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Sogndal2-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ OddBallklu bb2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Sarpsborg ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​7​គ្រាប់ ​។ ​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ Stabaek3-2 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Stroemsgodset4-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ ស្មើ​Rosenborg1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Aug 13     ​    ​Aalesund : Sarpsborg      ​3:1
14th Apr 13     ​    ​Sarpsborg : Aalesund​    ​0:2
18th Sep 11     ​    ​Aalesund : Sarpsborg      ​2:0
22nd Jun 11     ​    ​Aalesund : Sarpsborg      ​3:0
19th May 11     ​    ​Sarpsborg : Aalesund​    ​2:0
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​2-2

 

Viking(4)vsBodoe/Glimt(9)
Viking ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​ Vaalerenga1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Sandnes 2-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Molde1-0 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Bodoe/Glimt​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ​ Haugesund2-1 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ Brann2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ Start2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
23rd Aug 09     ​    ​Bodoe/Glimt : Viking     ​2:0
20th Jul 06     ​    ​Viking : Bodoe/Glimt     ​5:0
25th Jul 01     ​    ​Bodoe/Glimt : Viking     ​1:3
24th Jun 01     ​    ​Viking : Bodoe/Glimt     ​2:2
10th Sep 00     ​    ​Bodoe/Glimt : Viking     ​1:2
-​ទស្សនៈ​Viking​ឈ្នះ​2-1

 

Sogndal(11)vsSandnes(15)
Sogndal​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ឈ្នះ​ Start2-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Aalesund2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Brann2-1 នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ។​ Sandnes ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​ Rosenborg2-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Viking2-2 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ Haugesund0-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
27th Oct 13          ​Sogndal : Sandnes​    ​2:1
23rd Jun 13          ​Sandnes : Sogndal​    ​1:3
25th Feb 13          ​Sogndal : Sandnes​    ​0:2
26th Aug 12          ​Sandnes : Sogndal​    ​3:1
23rd May 12          ​Sogndal : Sandnes​    ​0:0
-​ទស្សនៈ​Sogndal​ឈ្នះ​2-1

 

Start(12)vsOddBallklubb(5)
Start ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​0-1-2​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់ ​។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ Sogndal2-1​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Vaalerenga 2-2 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Bodoe/Gli mt2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Odd Ballklubb ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ Lillestroem2-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ ​Haugesund2-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Aalesund2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
07th Mar 14          ​Start : Odd Ballklubb​    ​0:0
03rd Aug 13          ​Start : Odd Ballklubb​    ​0:1
16th May 13          ​Odd Ballklubb : Start​    ​0:1
01st Mar 13          ​Odd Ballklubb : Start​    ​2:2
09th Mar 12          ​Odd Ballklubb : Start​    ​1:0
-​ទស្សនៈ​OddBallklubb​ឈ្នះ​3-0

 

Brann(13)vsVaalerenga(6)
Brann​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​ Aalesund1-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Bodoe/Glimt 2-1 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Sogndal2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Vaalerenga ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​8​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ស្មើ​ Viking1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Start2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ Lillestroem2-2 នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
15th Sep 13          ​Vaalerenga : Brann​    ​4:3
16th Mar 13          ​Brann : Vaalerenga​    ​3:1
30th Jul 12          ​Vaalerenga : Brann​    ​1:1
29th Apr 12          ​Brann : Vaalerenga​    ​1:2
02nd Oct 11          ​Brann : Vaalerenga​    ​1:4
-​ទស្សនៈ​Vaalerenga​ឈ្នះ​2-1

1510563_w2

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published