ក្រុម​ Juventus, Roma, Parma, Napoli ​និង​Inter ​សង្ឃឹម​ឈ្នះ​នៅ​ថ្ងៃ​បិទ​រដូវ​កាល​

, , Leave a comment

​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​អ៊ីតាលី​ SerieA ​បាន​ឈានដល់​សប្តាហ៍​ចុងក្រោយ​ហើយ​ខណៈដែល​ Juventus, Roma, Parma, Napoli ​និង ​Inter ​ជា​ក្រុម​សង្ឃឹម​ឈ្នះ​។​


Udinese(13)vsSampdoria(12)
Udinese​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​ Torino2-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ Livorno5-3​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ Verona2-2 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Sampdoria ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-3-0​ស៊ុត​បាន​1​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ ​គឺ​ឈ្នះ​ Chievo2-1 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Parma2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Napoli5 -2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
13th Jan 14     ​    ​Sampdoria : Udinese​    ​3:0
05th May 13     ​    ​Udinese : Sampdoria​    ​3:1
10th Dec 12     ​    ​Sampdoria : Udinese​    ​0:2
05th Feb 11     ​    ​Udinese : Sampdoria​    ​2:0
-​ទស្សនៈ​Udinese​ឈ្នះ​1-0

 

Juventus(1)vsCagliari(15)
Juventus ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​គ្មាន​គ្រាប់​របូត​វិញ​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ស្មើ​ Benfica0-0​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Atalanta1-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Roma1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Cagliari​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ឈ្នះ​ Parma1-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Napoli3-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Chievo1-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
12th Jan 14     ​    ​Cagliari : Juventus​    ​1:4
11th May 13     ​    ​Juventus : Cagliari​    ​1:1
21st Dec 12     ​    ​Cagliari : Juventus​    ​1:3
12th Dec 12     ​    ​Juventus : Cagliari​    ​1:0
06th May 12     ​    ​Cagliari : Juventus​    ​0:2
-​ទស្សនៈ​Juventus​ឈ្នះ​2-0

 

Genoa(14)vsRoma(2)
Genoa​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​ Atalanta1-1​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Bologna0-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Sassuolo4-2 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Roma ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​ ACMilan2-0​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Catania4-1​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Juventus 1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
12th Jan 14     ​    ​Roma : Genoa​    ​4:0
03rd Mar 13     ​    ​Roma : Genoa​    ​3:1
21st Oct 12     ​    ​Genoa : Roma​    ​2:4
19th Mar 12     ​    ​Roma : Genoa​    ​1:0
-​ទស្សនៈ​Roma​ឈ្នះ​2-0

 

Parma(7)vsLivorno(20)
Parma ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​ Cagliari1-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Sampdoria2-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Torino1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។ ​Livorno ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-3-0​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​10​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ Lazio2-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Udinese5-3 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Fioren tina1-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Jan 14     ​    ​Livorno : Parma​    ​0:3
16th May 10     ​    ​Parma : Livorno​    ​4:1
10th Jan 10     ​    ​Livorno : Parma​    ​2:1
-​ទស្សនៈ​Parma​ឈ្នះ​2-0

 

ACMilan(8)vsSassuolo(16)
ACMilan​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​គ្មាន​គ្រាប់​របូត​វិញ​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ Roma2-0​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ Inter1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Atala nta2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។ ​Sassuolo​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​ Juventus3-1 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ Fiorentina4-3 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Geno a4-2 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​1​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
12th Jan 14     ​    ​Sassuolo : AC Milan     ​4:3
-​ទស្សនៈ​ACMilan​ឈ្នះ​2-0

 

Napoli(3)vsVerona(9)
Napoli​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​9​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​ Fiorentina3-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Cagliari3-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Sampdoria5-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Verona ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ឈ្នះ​ Catania4-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Lazio3-3​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ Udinese2-2 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
12th Jan 14     ​    ​Verona : Napoli​    ​0:3
26th May 07     ​    ​Verona : Napoli​    ​1:3
20th May 01     ​    ​Napoli : Verona​    ​2:0
14th Jan 01     ​    ​Verona : Napoli​    ​2:1
-​ទស្សនៈ​Napoli​ឈ្នះ​3-0I

 

Fiorentina(4)vsTorino(6)
Fiorentina​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​0-3-0​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​8​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ Napoli3-1​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Sassuolo4-3 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Livorn o1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។ Torino​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​ Udinese2-0​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ Chievo1-0​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ Parma1-1​នៅក្នុងផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
12th Jan 14     ​    ​Torino : Fiorentina​    ​0:0
21st Apr 13     ​    ​Fiorentina : Torino​    ​4:3
25th Nov 12     ​    ​Torino : Fiorentina​    ​2:2
29th Jul 11     ​    ​Torino : Fiorentina​    ​0:0
-​ទស្សនៈ​Fiorentina​ឈ្នះ​2-1

 

Chievo(17)vsInter(5)
Chievo​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​0-3-0​គ្មាន​គ្រាប់​ស៊ុត​តែ​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ Sampdoria2-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Torino1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ ​Cagliari1-0 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Inter​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​ Napoli0-0​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់ ​ACMilan1-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Lazio4-1 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​6​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
13th Jan 14     ​    ​Inter : Chievo     ​1:1
10th Feb 13     ​    ​Inter : Chievo     ​3:1
26th Sep 12     ​    ​Chievo : Inter     ​0:2
09th Mar 12     ​    ​Chievo : Inter     ​0:2
23rd Oct 11     ​    ​Inter : Chievo     ​1:0
09th Apr 11     ​    ​Inter : Chievo     ​2:0
-​ទស្សនៈ​Inter​ឈ្នះ​2-0

 

Lazio(10)vsBologna(19)
Lazio ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​8​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺឈ្នះ​ Livorno2-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Verona3-3​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Inter4-1​នៅ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​ Bologna ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-1-2​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​ Fiorentina3-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Genoa0-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Catania2 -1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Jan 14     ​    ​Bologna : Lazio​    ​0:0
05th May 13     ​    ​Lazio : Bologna​    ​6:0
10th Dec 12     ​    ​Bologna : Lazio​    ​0:0
11th Mar 12     ​    ​Lazio : Bologna​    ​1:3
-​ទស្សនៈ​Lazio​ឈ្នះ​2-0

-

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published