ព្យាករណ៍​បាល់​ទាល់​ក្របខ័ណ្ឌ​បារាំង ៖ Montpellier, Guingamp, Sochaux, Evian ​និង ​Nice​ ត្រូវការ​ពិន្ទុ​ដើម្បី​គេចចេញ​ពី​តំបន់​កាត់ចោល​

, , Leave a comment

​បាល់ទាត់​ក្របខណ្ឌ​បារាំង Ligue1​បាន​ឈានដល់​សប្តាហ៍​ចុងក្រោយ​ហើយ​ខណៈ​ដែរ​ក្រុម​Montpellier, Guingamp, Sochaux, Evian ​និង ​Nice ​កំពុង​ត្រូវការ​ពិន្ទុ​ដើម្បី​គេច​ចេញ ពី​តំបន់​កាត់ចោល​។​

 

Paris(1)vsMontpellier(14)
Paris​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​Sochaux1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Rennes2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Lille3-1​នៅ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Montpellier​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ​Toulouse2-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​SaintEtienne2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ ចាញ់​Bastia2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
22nd Jan 14     ​    ​Paris : Montpellier​    ​1:2
09th Aug 13     ​    ​Montpellier : Paris      ​1:1
29th Mar 13     ​    ​Paris : Montpellier​    ​1:0
11th Nov 12     ​    ​Montpellier : Paris      ​1:1
-​ទស្សនៈ​Paris​ឈ្នះ​2-0

 

Marseille(6)vsGuingamp(15)
Marseille​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ស្មើ​Nantes1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Lyon4-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Bordeaux1-1 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Guingamp​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Rennes2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Monaco1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Toulou se2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
11th Aug 13     ​    ​Guingamp : Marseille​    ​1:3
06th Jan 13     ​    ​Marseille : Guingamp​    ​2:1
27th Oct 10     ​    ​Guingamp : Marseille​    ​0:1
06th Feb 02     ​    ​Marseille : Guingamp​    ​2:1
-​ទស្សនៈ​Marseille​ឈ្នះ​2-0

 

Monaco(2)vsBordeaux(7)
Monaco​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ឈ្នះ​Ajaccio4-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Guingamp1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Valenci ennes2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Bordeaux​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Lille2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Valenciennes1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Mar seille1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
10th Aug 13     ​    ​Bordeaux : Monaco​    ​    ​0:2
13th Mar 11     ​    ​Bordeaux : Monaco​    ​    ​0:1
02nd Nov 10     ​    ​Monaco : Bordeaux​    ​    ​2:2
13th Mar 10     ​    ​Monaco : Bordeaux​    ​    ​0:0
-​ទស្សនៈ​Monaco​ឈ្នះ​2-0

 

Sochaux(18)vsEvian(17)
Sochaux​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ស្មើ​Paris1-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Nice2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Rennes2-1​នៅ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Evian​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​SaintEtienne2-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Reims1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Nice2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
10th Aug 13     ​    ​Evian : Sochaux​    ​1:1
09th Mar 13     ​    ​Evian : Sochaux​    ​5:1
07th Nov 12     ​    ​Sochaux : Evian      ​2:1
26th Sep 12     ​    ​Sochaux : Evian      ​3:2
-​ទស្សនៈ​Sochaux​ឈ្នះ​1-0

 

Nice(16)vsLyon(5)
Nice​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Reims1-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Sochaux2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Evian2-0 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Lyon​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​6​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Bastia4-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Marseille4-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Lorient1-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
10th Aug 13     ​    ​Lyon : Nice​    ​4:0
19th May 13     ​    ​Nice : Lyon​    ​1:1
22nd Dec 12     ​    ​Lyon : Nice​    ​3:0
31st Oct 12     ​    ​Nice : Lyon​    ​3:1
-​ទស្សនៈ​Lyon​ឈ្នះ​2-0

 

Lorient(8)vsLille(3)
Lorient​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​Rennes1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Ajaccio1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Lyon1-0​នៅ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Lille​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Bordeaux2-1​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Bastia1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Paris3-1​នៅ ក្នុងផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
10th Aug 13     ​    ​Lille : Lorient​    ​    ​1:0
07th Apr 13     ​    ​Lille : Lorient​    ​    ​5:0
16th Nov 12     ​    ​Lorient : Lille​    ​    ​2:0
18th Feb 12     ​    ​Lorient : Lille​    ​    ​0:1
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1

 

Toulouse(11)vsValenciennes(19)
Toulouse​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​0-1-2​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ចាញ់​Montpellier2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Nantes1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​Guing amp2-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Valenciennes​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​គ្មាន​គ្រាប់​ស៊ុត​តែ​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Guingamp1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Bordeaux1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់ Monaco2-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
10th Aug 13     ​    ​Valenciennes : Toulouse​    ​3:0
23rd Feb 13     ​    ​Valenciennes : Toulouse​    ​0:0
06th Oct 12     ​    ​Toulouse : Valenciennes​    ​2:2
07th Apr 12     ​    ​Valenciennes : Toulouse​    ​2:0
-​ទស្សនៈ​Toulouse​ឈ្នះ​2-0

3-evian

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published