រូបិយវត្ថុខ្មែរពីមុន

, , Leave a comment

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបិយវត្ថុ​ខ្មែរ​បុរាណ​តាំងពី​សម័​យ​​អា​ណា​និ​គ​មនិ​យ​ម​​​​បារាំ​ង​ សម័យ​ប៉ុលពត រួច​ពី​សង្គ្រាម​ប៉ុលពត ចូលដល់​សម័យ​ឆ្នាំ ៩០​។ កូន​ខ្មែរ​គ្រប់រូប​គួរ​យល់ដឹង​ពី រូបិយវត្ថុ​ខ្មែរ​បុរាណព្រោះ​វា​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង​អត្តសញ្ញាណ​របស់​ខ្មែរ​ដែរ​។ ប្រភព​៖ អ្នកស្រី កែវ ច័ន្ទ​បូរ​ណ៏​

 

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុងសម័យ​អ​នា​និគម​បារាំង​

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​នា​សម័យ​អ​នា​និគម​ន៍​បារាំង​នៅ​ដើម​សតវត្ស​ទី​២០​។​

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៥៦

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៥៦

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧២

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧២ back

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧៥

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧៥

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧៥

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧៥

​ក្រដាស់ប្រាក់​១​កាក់​ប្រើ​នា​សម័យ​ខ្មែរក្រហម​

​ក្រដាស់ប្រាក់​១០​រៀល​ប្រើ​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៩

​ក្រដាស់ប្រាក់​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៣

 

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published